ตรวจสอบ Reports Calls Log

ตรวจสอบ Reports Calls Log
MM
Written by Mail Master
Updated 1 month ago

ตรวจสอบ Reports Calls Log

สามารถเข้าไปที่ Reports and Recordings > CDR

เลือก CDR และกำหนดวันที่ต้องการค้นหา เลือก ผู้โทร(Call From) หรือ ผู้รับ(Call To)

Did this answer your question?